ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Mészáros Mihály
Hatályos: 2015. november 27-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. NÉV, SZÉKHELY, POSTACÍM

Név: Mészáros Mihály
Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Deák Ferenc utca 38.
Postacím: 3597 Hejőkeresztúr, Deák Ferenc utca 38.
Adószám: 76838109-1-25
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006 – 10000006 – 12945934
IBAN: HU03 1160 0006 1000 0006 1294 5934

2. ELÉRHETŐSÉGEK

Munkanapokon hétfőtől péntekig: 16:00 – 20:00
Mobiltelefon: +36 20 222 9813
E-mail: info@meszaros-mihaly.hu
Web: meszaros-mihaly.hu

II. TÁBLAJÁTÉKOS ANYAGOK GYEREKEK FEJLESZTÉSÉHEZ – KÖNYVEK, E-KÖNYVEK (PDF), KLUBTAGSÁG, KÉPZÉS, VIDEÓS, KÉPI, PPT ANYAG

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1 Mészáros Mihály (továbbiakban: Szolgáltató) a fejlesztő anyagokat megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szerződésben meghatározott módon biztosítja, az aktuális áraknak megfelelően és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

3.2 A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

3.3 A szolgáltatás – beleértve a klubtagságot is – táblajátékos fejlesztő és képző anyagok elektronikus elküldését jelenti, a Szolgáltató weboldalán meghirdetett díjcsomagok alapján. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és kifizetett díjcsomaghoz tartozó táblajátékos fejlesztő és képző tananyagokat nyújtja.

3.4 A képzés jellegű szolgáltatás a táblajátékokkal történő fejlesztés bemutatását, módjait, lehetőségeit foglalja magában, elsősorban tantestületek, neveléssel foglalkozó intézmények pedagógusai számára, a Megrendelő által kiválasztott helyszínen. Díjazása a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodása alapján történik.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Szolgáltató köteles a Megrendelő által megvásárolt díjcsomaghoz tartozó – a megrendelés díjának teljes kiegyenlítése után – információs, fejlesztő anyagokat 8 munkanapon belül elektronikusan (e-mail-ben) elküldeni a Megrendelőnek.

4.2 A Szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött megkereséseket, kéréseket, kérdéseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

4.3 A Szolgáltató az érvényes áraknak megfelelő díjak beérkezése után átutalási számlát állít ki, majd küld el a Megrendelő részére.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt és teljes mértékben kifizetett fejlesztő anyagok hozzáféréséhez.

III. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6.1 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

6.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a meszaros-mihaly.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, a Megrendelő részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

7.2 A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett e-mailekre a Szolgáltató legkésőbb aznap 20:00 óráig, a 12:00 óra után beérkezett e-mailekre legkésőbb a következő munkanapon 20:00 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.

7.3 A Szolgáltató számlaadási kötelezettségének eleget tesz: hagyományos, papír alapú átutalási számlát állít ki és küld meg a kifizetésnek eleget tevő Megrendelőnek.

7.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

7.5 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.